اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ???? ??????? ??????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1377/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1381/1/5
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1381/1/5
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ???? ???? ??? ????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??????? ????? ?????? ????
سمت های شغلی : ???? . ???? . ????????
توضیحات :