اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ??????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - ??????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1378/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1380/10/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1380/10/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ???? ? ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ????? ???? ??? ???????
سمت های شغلی : ???? ?????? ???? ? ????? ?????
توضیحات :