اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ??
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???????? - ??? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1377/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1384/6/14
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1384/6/14
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ???? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???
سمت های شغلی :
توضیحات :