اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??????
مقطع : ??????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --??? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1376/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1377/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1377/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ???????/????????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی : ????/????
توضیحات :