اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ??????
مقطع : ??????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ??? ?????? - -
تاریخ فارغ التحصیلی : 1377/05/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1379/7/4
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/6/5
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :