اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????????????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1378/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1378/12/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1378/12/1
استان محل اشتغال : ???????
شهر محل اشتغال : ???? ????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????????? ???
سمت های شغلی : ????? ???? ????????? ??????-???? ???????
توضیحات : ??? ?????? ????-???? ??????? ???????