اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???????? ??????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1376/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1377/7/8
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1377/7/8
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ????????? ???? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??? ???
سمت های شغلی : ??????? - ??????? ???? ??????? ????????? ???? ????
توضیحات : ????? ???? ????? ???