اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ??
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1379/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1381/2/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1381/2/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ???? ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ?????? ???? ?????
سمت های شغلی : ???? ???? ??? ?? 1386 ??? 1389
توضیحات :