اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - ?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1377/10/22
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1377/11/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1377/11/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ??????? ? ???? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ??? ??????? ??????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات :