اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ???????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - ??????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1380/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1382/9/15
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1382/9/15
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ?????? ???? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? - ???? - ????? ??? ????
سمت های شغلی : ??????? ?????? ???? - ???? ?????? ????
توضیحات :