اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????-???? ??????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1380/05/20
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1377/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1380/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ???? ?????
سمت های شغلی : ????????
توضیحات :