اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ????? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??????? ????? - -
تاریخ فارغ التحصیلی : 1378/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1380/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1380/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????????
عنوان شغل : ???? ???? ????? ? ????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ????? ?? ? ????? ?????
سمت های شغلی :
توضیحات :