اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ?????? ???
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??????? ????? - -
تاریخ فارغ التحصیلی : 1377/12/24
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1377/12/25
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1377/12/25
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ????? ? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ?????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :