اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????????? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ??????? - ????? ??????? ? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1378/05/28
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1380/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1380/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ???????
عنوان شغل : ?????? ???????? ???? ?????? ???? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ????? ????? ???????
سمت های شغلی : ??????
توضیحات : ?? ??? ????? ????? 7 ??? ?????? ??????