اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ????? - -
تاریخ فارغ التحصیلی : 1379/05/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1381/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1383/10/17
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ???? ? ?????
عنوان شغل : ?????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :