اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??????? ????? - -
تاریخ فارغ التحصیلی : 1377/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1372/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1372/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ?????? ? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ?????
سمت های شغلی : ????
توضیحات : ???? ??????? ????? ????? ?? ?? ????? ??????? ? ???????? ? ???????? ???? ??????? ??? ??????? ???? ?? ? ????? ??????? ???? ?????? ????? ???? ??????? ???? .?? ???? .