اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ?????? ??? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???? - ???????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1381/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1377/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1377/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??? ???
سمت های شغلی : ???????
توضیحات : ????? ??? ????? ????