اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???????? ????? ?????????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1380/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1364/4/14
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ???? ??? ??????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ????
سمت های شغلی : ????????? ? ?????????
توضیحات : ?? ??? ???? ???????? ???? ??? ????????? ?????? ????