اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ????? ??????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1379/05/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1380/10/2
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1380/10/2
استان محل اشتغال : ???????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ??????? ???????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ????? ??????????
سمت های شغلی :
توضیحات :