اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??? ????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1378/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1378/10/2
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1378/10/2
استان محل اشتغال : ????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ??????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???????? ????? ?????
سمت های شغلی : ??????? ???
توضیحات :