اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?? ????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - ??????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1379/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1379/1/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1379/1/20
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ??????? ? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ????? ??????
سمت های شغلی :
توضیحات :