اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - ??????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1381/12/20
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1384/1/15
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1384/1/15
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ?????? ?? ?????? ???? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???????? ????? ?????????
سمت های شغلی : ?????? ??
توضیحات :