اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???????? - ??? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1379/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1380/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1380/7/1
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ?????
سمت های شغلی : ???????.???? ????? ??????????
توضیحات :