اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ??????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1380/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1383/3/2
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1383/3/2
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ???? ?????
عنوان شغل : ???? ??? PLC
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات : ??????? ??? ??? ???????? ???? ?????????