اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???????? ???? ????? ?????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1379/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1380/5/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1380/5/20
استان محل اشتغال : ????????
شهر محل اشتغال : ????????
عنوان شغل : ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ????? ?? ???
سمت های شغلی : ??????? ????? ???? ??????
توضیحات :