اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????? ???????? ????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???????? - ??? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1381/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1377/1/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1377/1/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ?????? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ???? ???
سمت های شغلی : ????? ????-???? ???? ?????????.???? ?????? ???????
توضیحات :