اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ????? ???????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???? - ???????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1383/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1386/2/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1387/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ????? ????? ? ?????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ?????? ?????
سمت های شغلی : ???? ????? ????? ????? ????? ? ?????? ????? ? ???? ????? ?????
توضیحات :