اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ??????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ??????? - ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1380/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1381/2/4
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1382/8/7
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ???? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ?????
سمت های شغلی : ????
توضیحات :