اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??? ?????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - -
تاریخ فارغ التحصیلی : 1380/05/25
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1376/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1376/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???? ????? ????? ? ????? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ????? ???? ?????-???? ?????? ??? ???? ??
سمت های شغلی : ?????? ?? ???? ??? ????? ? ?????
توضیحات :