اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ??????? ??? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???? - ???????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1383/02/12
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1384/11/10
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1386/2/15
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????????? ??? ????
سمت های شغلی : ???????? ???? ??????
توضیحات :