اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ?? ????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???? - ???????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1382/04/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1382/7/10
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1382/7/10
استان محل اشتغال : ????????? ????
شهر محل اشتغال : ????
عنوان شغل : ???? ?????? ???? ? ??? ??????????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ??? ??? ?????
سمت های شغلی : ???? ?????? ???????? ?????? ??????????? ?????
توضیحات :