اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???? - ???????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1381/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1383/2/15
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1383/2/15
استان محل اشتغال : ????????
شهر محل اشتغال : ???
عنوان شغل : ????? ?????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ??? ???(???)
سمت های شغلی : ?????? ?????- ?????? ??? - ????? ?????
توضیحات :