اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???? ???????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???? - ???????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1383/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1383/3/10
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1383/3/10
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ????? ? ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???????? ?????
سمت های شغلی : ????? ??? ????? ????? ????? ? ?????? ??????
توضیحات :