اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????? ???????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1381/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1383/7/11
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1383/7/11
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ??????? ?????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???????? ?????????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات :