اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ?????? ???????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - ??
تاریخ فارغ التحصیلی : 1382/12/20
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1385/2/5
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1385/2/5
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ?????? ???
عنوان شغل : ??????? ????? ? ????? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ??? ?????
سمت های شغلی :
توضیحات :