اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ??????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1381/05/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1387/5/29
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1387/5/29
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ??????? ? ??? ???? ???? ?? ????? ??????
سمت های شغلی :
توضیحات :