اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??????? ????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???????? - ??? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1381/04/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1381/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1381/7/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ---
عنوان شغل : ??????? ???????? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ? ?????
سمت های شغلی : ???????
توضیحات : ?? ???? ????? ?? ???? ????????? ???? ???????? ????? ?????.