اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???? ??? ?????
مقطع : ??????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ???? ????? - -
تاریخ فارغ التحصیلی : 1379/06/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1384/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??? ????
عنوان شغل : ???? ????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :