اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ??????? ?????????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - ??????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1385/01/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1385/4/4
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1385/4/4
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ???? ???
عنوان شغل : 1-???? ????? 2-???? ?????? ????? ? ???? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ????
سمت های شغلی : ???? ?????-???? ?????? ?????-???? ????? ?????-???? ?????? ???? ?????????
توضیحات : ????? ???? ???? ?? ????? ???????? ?????? ????? ? ?????? ?? ????? ?????? ???? ????????? ? ??????? ?????? ????.-???? ???? ?? ?????? ????? ??????? ? ??????? ? ???????? ?????? ????? ???? spc-MSA-QFD ? ???