اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ??? ?????-?????? ????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/10/14
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1388/9/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1379/3/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ???? - ???? ??????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ?????? ??????? ???? ?????? ??????
سمت های شغلی : ????? ???? - ????? ?????????? - ????? ???????? ????? - ????? ???? ??????? - ???????? ????? - ???????
توضیحات : ?? ???? ?????? ?????? ?????? ????