اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ???? ??? ????????
مقطع : ?????? ???? ??
رشته فارغ التحصیلی : ????? - -
تاریخ فارغ التحصیلی : 1386/05/03
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/8/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/8/1
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ????
عنوان شغل : ????? ??????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :