اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ???? - -
تاریخ فارغ التحصیلی : 1381/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1382/3/4
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1382/3/4
استان محل اشتغال : ????????
شهر محل اشتغال : ????????
عنوان شغل : ???? ???? ?? ???????? ????? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال : ????? ????
سمت های شغلی : ???? ???? ???????? ??????? ???? ?????
توضیحات : ?????? 09183333854