اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??? ?????? ???????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???? - ???????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1382/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1384/5/11
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1386/5/11
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????
عنوان شغل : ?????? ????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ??? ??? ????
سمت های شغلی : ???? ?????
توضیحات :