اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ???????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ???? - ???????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1382/07/20
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1386/5/8
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1383/0/0
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????? ????
عنوان شغل : ????? ????
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ???? ??? ????
سمت های شغلی :
توضیحات :