اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1387/07/02
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1388/9/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1388/9/20
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ???? ????? ???? ???
سمت های شغلی : ????????
توضیحات :