اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ???? ???????
مقطع : ??????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ???????? - -
تاریخ فارغ التحصیلی : 1387/05/22
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/4/10
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/4/10
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ????? ?? ???? ? ??? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :