اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ??? - ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1388/02/24
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1386/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/3/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ????? ??????? ??????
سمت های شغلی :
توضیحات : ???? ? ???? ??????? ???????? - ???? ????????? ??????? ???????? ???? ???? ????????? ? ????? ????? ?????