اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ??????? ??? ??? ??????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????-?????? ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/02/13
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/9/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1384/8/25
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ????? ??? ???? ? ???? ?????
سمت های شغلی : ????? ???? ???
توضیحات :