اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ??????
مقطع : ???????? ??????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - ?????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1388/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1388/12/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1388/12/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ???
نام سازمان یا محل اشتغال : ??????? ??????? ???? ????????-????? ????
سمت های شغلی : ????? ????? ? ??????
توضیحات :