اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ???????
مقطع : ???????? ???? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ?????? ????? - ????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1388/07/29
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1383/4/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1383/4/1
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????? ???????
نام سازمان یا محل اشتغال : ?????? ???? ?????? ??????? ????? ??????
سمت های شغلی : ????? ???? 1
توضیحات :